Miras Yolu ile İntikal

/Miras Yolu ile İntikal
Miras Yolu ile İntikal2017-07-19T12:01:35+03:00

MİRAS YOLU İLE İNTİKAL

Markanın miras yoluyla devri, marka üzerindeki mülkiyet hakkının marka sahibinin ölümü ile mirasçıların veya vasiyet alacaklısına geçmesi anlamına gelmektedir.
Marka sahibinin ölümü ile bir ölüme bağlı tasarrufla bırakılan marka külli halefiyet gereği mirasçıya intikal eder. Eğer ortada bir vasiyet alacaklısı varsa yasal mirasçılar markayı usulüne uygun alacaklıya devretmekle yükümlüdürler. Burada artık cüzi bir halefiyet olduğu için markanın tüm mirasla birlikte geçip ayrı bir şekilde şartının aranmadığı halden farklı olarak yazılı sözleşme ile devri gerekecektir.
Vasiyetname ile markanın bir kişiye bırakılması söz konusuysa, marka sahibinin ölümü ile vasiyet alacaklısı marka hakkının kendi üzerine devrini talep edecektir.
Marka sahibi miras yolu ile intikal nedeniyle değişmişse bunun sicile kaydı gereklidir. Markayı miras yoluyla devralan kişiler gereken belgeleri TPE’ye sunmak suretiyle markanın kendi adlarına tescilini isteyebilirler.
Türk Hukukunda miras paylaşılana kadar el birliği mülkiyeti söz konusu olduğundan, mirasçılar terekedeki her mal ve miras kalan marka üzerinde hepsi birlikte bir bütün halinde hak sahibidirler. Bunun anlamı her hukuki işlemi oybirliğiyle yapmak zorundadırlar.
Miras yolu ile intikal halinin sicile kaydı ve yayımlanması için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur, bu şekilde marka veraset intikal işlemleri tamamlanmış olmaktadır.
1- Miras yolu ile intikale konu marka tescil belge numarası ile marka adının yer aldığı talep dilekçesi
2- Mirasçılık belgesi ya da atanmış mirasçı veya vasiyet alacaklısı olduğunu gösterir belge ya da bunların, aslına uygunluğunun ilgili mahkeme veya noter tarafından tasdikli örneği,
3- Ücretin ödendiğini gösterir belge,
4- Talep vekil aracılığıyla yapılmışsa vekâletname veya vekilin talep sahibi kişiden önceden alıp Enstitüye vermiş olduğu vekâletnameye atıf.
Türk Patent Enstitüsü’ne verilen bu evrakları takiben mirasçılar adına marka veraset ve intikal işlemleri tamamlanmış olmaktadır.
Mirasçılar veraset ve intikal işlemleri sicile kaydedildikten sonra marka haklarını kullanabilmektedir.
Kurtuluş Marka, miras yoluyla devir/intikal aşamasında size çok daha hızlı ve az maliyetli bir şekilde yardımcı olacaktır.